A A A
  • Towarzystwo Białoruskie w Krakowie
    Towarzystwo Białoruskie w Krakowie

TBK

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Białoruskie powstało we wrześniu 2009 roku w Krakowie z inicjatywy studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (rosjoznawstwo, polonistyka, kulturoznawstwo, politologia, fizyka, filologia rosyjska). Decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia była konsekwencją wcześniejszych projektów i działalności sekcji białoruskiej Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa UJ.

W życiu akademickim i intelektualnym Krakowa problematyka białoruska wciąż pozostaje w cieniu badań nad kulturą Rosji, Litwy, ziem wschodniego pogranicza. W kulturalnym repertuarze miasta, skądinąd jednej z europejskich stolic kultury, niezwykle rzadko znaleźć można propozycje wydarzeń przybliżających białoruską scenę teatralną, muzyczną, literacką, naukową. Dlatego naszym celem jest poszukiwanie różnych dróg, aby Białoruś wraz z całą swoją różnorodnością znalazła swoje miejsce w Krakowie: swoich widzów, czytelników, słuchaczy i miłośników.

 Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku!

 

 

A K T U A L N O Ś C I

 

 

Spotkanie z prof. Aleksandrem Smalianczukiem